ISO Hakkında Bilgiler-4

TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ
-Ekip Oluşumu
-TS EN ISO 9001:2000 Standardının Temini
-Yönetimin Bilgilendirilmesi
-Ekibin Eğitimleri
-Planlama Yapılması
-İlgili Tarafların Görüşleri
-İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı
-Politika/Hedef KYS Programları
-Dokümanların Hazırlanması
-Çalışanların Bilgilendirilmesi
-Uygulama Kontrol İletişim
-İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması
-Veri Analizi
-Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası
-www.tse.org.tr Adresinden Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne Başvuru
-Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)
-Gözden Geçirme ve Revizyonlar
-Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

-Belgelendirme Aşaması

© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

ISO Hakkında Bilgiler-3


SEVİYE 1: KALİTE EL KİTABI
-Kuruluşun kalite politikasını,
-Standardın şartlarının nasıl karşılandığını,
-Kalite yönetim sistemi ve ISO 9001 Standardı arasındaki ilişkiyi, tanımlamalı ve açıklamalıdır.

Kalite el kitabını genellikle 10-25 sayfa arasında değişir. El kitabının farklı şekillerde organize etmek mümkündür. Fakat biz Standardın madde yapısının kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

SEVİYE 2: PROSEDÜRLER
Prosedürler kuruluşun faaliyetlerine ilişkin “kim”, “ne”, “ne zaman”, “nerede” sorularının cevaplarını içerir. Kalite yönetim sistemini tanımlamak için genellikle 12-25 prosedür yeterlidir. Prosedürler kuruluşun belirleyeceği bir formata uygun olarak hazırlanmalı ve istisnai durumlar dışında beş sayfayı geçmemelidir.

SEVİYE 3: TALİMATLAR
İş talimatları, işlerin nasıl yapılacağını açıklar. İşin basamaklarını, açıklamalarını, mühendislik çizimlerini ve spesifikasyonları içerir. İş talimatı için özel bir format oluşturma şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla mevcut talimatlar herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kullanılabilir.
ISO 9001 iş talimatlarının bulunmamaları halinde kalitenin olumsuz etkileneceği durumlar için hazırlanmasını ön görür. Eğitimli ve tecrübeli iş gücü, talimatlara olan gereksinimi azaltacaktır.

SEVİYE 4: KAYITLAR

Kayıtlar sistemin çalıştırılması sırasında üretilirler ve sisteminin etkinliğine dair kanıt niteliğindedirler. Kayıtlar basılı olabileceği gibi manyetik ortamlarda da muhafaza edilebilirler.


© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

ISO Hakkında Bilgiler-2

TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TS – Türk Standartları
EN -  (Europeane Norm) –Avrupa Standartları
Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir.
TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:
1.KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3 TASRIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME

PRENSİPLERİ
TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu(ISO) tarafından uluslararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
*Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
*Liderlik: Liderler: kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
*Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
*Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
*Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
*Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
*Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

*Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder. 


© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr

ISO Hakkında Bilgiler-1

ISO Latince eşit ya da düzenli anlamına gelen isos kökünden gelir ve bilinenin aksine Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün kısaltması değildir. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir.
Standart merkezi merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.
Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan bir Uluslararası Standard Organizasyonudur.
1947 yılında kurulmuştur. 146 ülke üyedir. Merkezi İsviçre'nin Cenova kentindedir.
ISO Özel sektörle kamu arasında özel bir pozisyonda görev yapar. Çünkü bir taraftan devletlere ait enstitülerin üye olduğu diğer taraftan enstitülerin yapısını oluşturan özel sektör arasında köprü görevindedir.
ISO'nun Kelime Anlamı
"International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da "Organisation internationale de normalisation" kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı Yunanca "eşit" anlamına gelen "isos" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" adını almıştır.
Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon kurulu Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’dir. Ancak TSE belgelendirmeyi bizzat kendisi yapmakta olup herhangi bir şirkete henüz yetki vermemiştir. Ülkemizdeki bu boşluk maalesef yabancı belgelendirme şirketleri tarafından doldurulmaktadır.

ISO 9000 STANDARDLARININ GELİŞİMİ
-1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
-1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde)
-1979’da BS 5750(İngiltere’de)
-1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
-1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından)
-1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı
-1991’de TS-EN-ISO 9000
-1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
-1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.

-2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.


© METİN İNCELER © www.metininceler.com www.metininceler.net www.metininceler.com.tr